ผวาตื่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจเข้มนิติบุคคลสีเทา

เศรษฐศาสตร์

ผวาตื่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจเข้มนิติบุคคลสีเทา

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2564-2565 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้น ที่อาจมีลักษณะนอมินี (คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542) โดยมีเป้าหมาย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว 2.ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ และ 3.ธุรกิจบริการ แทงมวยพักยก โดยผลการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่อาจกระทำผิดในลักษณะนอมินี ทั้งสิ้น 148 ราย ซึ่งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมากสุด 140 ราย เชียงใหม่ 4 ราย สุราษฎร์ธานี 3 ราย และกรุงเทพฯ 1 ราย

เศรษฐศาสตร์

สำหรับผลการตรวจสอบพบ 2 กรณี คือกรณีบุคคลมีชื่อเป็นผู้ถือครองหุ้นในหลายบริษัท เมื่อประเมินความสามารถในการถือหุ้นหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว เป็นที่น่าสงสัยว่าอาจมีการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว ซึ่งกรม ได้นำส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการสืบสวนสอบสวนในเชิงลึก นอกจากนี้ยังพบกรณีมีพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่า มีคนไทยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปผลก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป “ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มความเข้มงวดในการป้องปรามธุรกิจที่มีลักษณะนอมินี ทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยก่อนจดทะเบียน กำหนดให้ส่งเอกสาร เช่น ฐานะการเงินจากธนาคารเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือว่าคนไทยที่ร่วมลงทุนมีฐานะทางการเงินที่สามารถลงทุนเองได้ และภายหลังจดทะเบียน กรมจะจัดทำข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง และกำหนดเป็นแผนงานโครงการประจำปี เพื่อตรวจสอบเชิงลึกต่อไป”