เงินมีหน้าที่อะไร ทำไมเงินดิจิทัลยังแทนไม่ได้

เงินมีหน้าที่อะไร

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนข้างมาก และหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงก็คือ Cryptocurrency หรือเงินสกุลดิจิทัล เช่น Bitcoin หรือ Ethereum เป็นต้น

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมถึงใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ด้วย ซึ่งหลายคนอาจกำลังสงสัยว่าเงินสกุลดิจิทัลทั้งหลายนั้นกำลังทำหน้าที่เป็นเงินอยู่ใช่หรือไม่ตั้งแต่ในอดีต เงินอาจเป็นอะไรก็ได้ที่ทุกคนในสังคม ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องใช้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการ และใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่นอกจากหน้าที่หลักเหล่านี้แล้ว ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ เงินยังต้องมีหน้าที่และคุณสมบัติอีกหลายประการที่จะทำให้ทุกคนในสังคมยอมรับ

เงินมีหน้าที่อะไร
หน้าที่ของเงิน 4 ประการ
1. เงินเป็นเครื่องวัดมูลค่า (Standard of Value)
เงินทำหน้าที่เป็นหน่วยวัดมูลค่าที่เป็นมาตรฐานของสินค้าและบริการทุกชนิด เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้าและบริการได้โดยสะดวก และเงินยังเป็นหน่วยแสดงมูลค่าในทางบัญชี ทำให้สามารถนับรวมหรือหักลบมูลค่าของสิ่งต่างๆ ได้

2. เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of Exchange)
ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเงินก็ว่าได้ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า เนื่องจากเงินทำให้การค้าขายเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว แต่เงินจะทำหน้าที่นี้ได้ดีก็ต่อเมื่อสิ่งที่ใช้เป็นเงินจะต้องได้รับการยอมรับในสังคมว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจซื้อ มีเสถียรภาพ และมีมูลค่าคงที่

3. เงินเป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่า (Store of Value)
เงินทำหน้าที่เป็นเครื่องสะสมมูลค่า เมื่อผู้คนสามารถเก็บสะสมเงินไว้ เพื่อนำออกมาใช้เมื่อต้องการ โดยที่เงินยังมีอำนาจในการซื้อสินค้าและบริการอยู่เหมือนเดิม

4. เงินเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคต (Standard of Deferred Payments)
การที่เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และสามารถรักษามูลค่าของตัวมันเองไว้ได้ ทำให้เงินถูกยอมรับในการใช้ชำระหนี้ในอนาคตได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การติดต่อค้าขายขยายตัวและทำให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า